ویژگی های یک ماده از جمله خواص فیزیکی و شیمیایی آن به نوع ماده اولویه و ریز ساختارهای آن بستگی دارد.
برگه آنالیز محصول با ارائه ترکیب درصد اجزا نمونه ، تعیین اجزای آلی و معدنی موجود در آن ها را بیان میکند .
ببرگه آنالیز برای شرکت ها و کسانی که جهت انجام پژوهش از مواد شیمیایی استفاده میکنند اطلاعات مفیدی را در اختیارشان قرار میدهد.

آنالیز تگزاپون

آنالیز ادتا ۴سدیم

آنالیز سولفات منگنز

آنالیز اتانول آمین

آنالیز سیکلوهگزانون