کاربردهای دارویی تگزاپون

دارو رسانی اصلاح شیمیایی اسکلت استروئیدی نمک صفرا  سبب افزایش ظرفیت محلول شدن سیسم های مایسلی می شود. روشی دیگر برای خواص محلول سازی سیستم های مایسلی تولید مایسل های مخلوط با ترکیب سورفاکتانت های تکی با خواص تجمعی متفاوت ادامه مطلب

کاربرد سولفونیک اسید در صنعت نفت و گاز

جلوگیری از خوردگی در صنعت نفت و گاز خوردگي به معني واکنش اکسایش-کاهشي مي باشد که سبب انتقال الکترون و از بين رفتن تدریجي فلز مي شود. برای جلوگيری از این واکنش ،ميتوان از بازدارنده هایي سر سطح فلز استفاده ادامه مطلب

مصرف جهانی اسید سولفونیک

الگوی مصرف سولفونيک اسيد (آکيلات سولفانات خطي) نشان مي دهد که  استفاده از شوینده های مایع در آمریکای شمالي متداول تر است ،حال آنکه، در اروپای غربي، ژاپن و چين شوینده های پودری هم چنان پر طرفدار تر هستند. ۸۲ ادامه مطلب