جلوگیری از خوردگی در صنعت نفت و گاز

خوردگي به معني واکنش اکسایش-کاهشي مي باشد که سبب انتقال الکترون و از بين رفتن تدریجي فلز مي شود. برای جلوگيری از این واکنش ،ميتوان از بازدارنده هایي سر سطح فلز استفاده کرد که سبب جابجایي مولکول های آب و تاثير  بر روی جایگاه های واکنش های آنيوني-کاتيوني شده و خوردگي را کاهش مي دهند.
از ميان بازدارنده های خوردگي، سورفکتانت های بازدارنده به علت بازده ی بازدارندگي بالا، قيمت مناسب، سميت کم و سهولت توليد اولویت دارند.
افزودن ترکيبات آلي با جرم مولکولي بالا، مانند سورفکتانت ها، برای جلوگيری از خوردگي کربن استيل ،آلياژ کربن با درصدی از فلزات دیگر ،کاربرد گسترده یافته است.
این فرآیند با جذب سطحي مولکول سورفکتانت، توسط گروه های عاملي آنها ،بر روی سطح فلز صورت مي گيرد. مولکول های آلي با گروه های عاملي حاوی نيتروژن، سولفور و اکسيژن توانایي بالایي در ایجاد لایه ای بر روی فلز، در جهت جلوگيری از خوردگي ،دارند .سولفونيک اسيد (آلکيل بنزن سولفونيک اسيد خطي) با دارا بودن گروه های عاملي اکسيژن و سولفور ،انتخاب بسيار مناسبي در صنعت خوردگي هستند.

لینک های پر بازدید:

فروش سولفونیک اسید
آنالیز سولفونیک اسید
مصارف جهانی سولفونیک اسید

One thought on “کاربرد سولفونیک اسید در صنعت نفت و گاز”

Comments are closed.